ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง (สป.๓ ธุรการ ดีเซล) วงเงิน ๕๙๙,๙๗๗.๐๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง (สป.๓ ธุรการ ดีเซล) วงเงิน ๕๙๙,๙๗๗.๐๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบก.06