นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการดำเนินการของชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการดำเนินการของชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบก.06 ปลูกฝัง 10 พ.ค.62