สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.62