นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับใช้การดำเนินการของชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับใช้การดำเนินการของชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา