สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน สิงหาคม 2562สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.62