สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน ตุลาคม 2562สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62