สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย..62