สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง นพค.21 สนภ.2 นทพ. ในรอบเดือน ธันวาคม 2562สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62