นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในงานขุดลอกลำน้ำ (ห้วยไพจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในงานขุดลอกลำน้ำ (ห้วยไพจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงIMG