Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ.
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมชุมนุมเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สนภ.2 นทพ. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และเยาวชนให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 พ.ค.61 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ด้วยการสอดแทรกอุดมการณ์ให้เด็กและเยาวชน มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเคารพในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อสร้างชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รู้จักสิทธิหน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิของผู้อื่น รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม อีกทั้งยังได้รับความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของตนเอง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอบรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งเยาวชนที่เข้าอบรมเป็นเยาวชนในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาภาค 2 จำนวน 60 คน ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จว.อุดรธานี