Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา พื้นที่อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อ.พล จ.ขอนแก่น โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างและเครื่องจักรกล ขุดลอกและขนย้ายวัชพืชไปทิ้ง เพื่อให้มีความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย- 5 ก.ค.61 ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น