Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. สนับสนุนกำลังพลเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การทำสบู่สมุนไพร"
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 1015 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. สนับสนุนกำลังพลเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การทำสบู่สมุนไพร"และ "การทำนาข้าวออร์แกนิค" ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชน ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี