Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 1015 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. สนับสนุนกำลังพลเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การทำสบู่สมุนไพร"และ "การทำนาข้าวออร์แกนิค" ในโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชน ของสำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี