Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมรูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสถานการณ์อุทกภัยเป็นสถานการณ์การฝึกหลัก ซึ่งกำหนดฝึกในวันที่ 5 ก.ค.61 ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.ขก.ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธาน