Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561โดยการลงแขก ดำนาข้าวด้วยพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ณ ศูนย์การเรียนรู้นอกหน่วย นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.กุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี