Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561โดยการลงแขก ดำนาข้าวด้วยพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ณ ศูนย์การเรียนรู้นอกหน่วย นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.กุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี