Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กอปภ.จ.อุดรธานี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 20 ส.ค.61 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กอปภ.จ.อุดรธานี เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมในด้านต่างๆ  สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน