Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 เวลา 0845 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (Unit School ) ในเรื่อง"การปฏิบัติงาน ด้านการข่าว" ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และกระจายถ่ายทอดให้ทั่วถึง(learning sharing and flowing) ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลรับทราบข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี