Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ "เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 40 คน ซึ่งจัดให้มีการดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6-9 มี.ค.62 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรภายนอกและภายในหน่วยฯ  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย