Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มโคเนื้อลูกผสม นทพ.ตามโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่ประสบอุทกภัย โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ให้การสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน หญ้าสด 6 ตัน หญ้าอัดฟ่อน 200 ทุ่น ใช้เป็นอาหารให้กับโคในช่วงน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร และได้สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อปลูกในพื้นที่จำนวน 10 ไร่ ไว้เป็นอาหารโคภายหลังน้ำลดเป็นปกติ ในพื้นที่ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย