• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61 เวลา 0845 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (Unit School ) ในเรื่อง"การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วย" ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และกระจายถ่ายทอดให้ทั่วถึง(learning sharing and flowing) ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลได้รับความรู้ มีความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระวังเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีและมีแบบแผน ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี