Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวภายในหน่วยฯ ซึ่งจัดพื้นที่ไว้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 14 พ.ย.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวภายในหน่วยฯ ซึ่งจัดพื้นที่ไว้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว สร้างความสามัคคี และส่งเสริมให้กำลังพลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรและครัวเรือนของตน ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี