Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฺฏิบัติงานช่าง ออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย ดังนี้
1. ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 8.8 กม. ณ บ้านบัว หมู่ที่ 9 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
2. ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1.4 กม. ณ บ้านบัว หมู่ที่ 9 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
3. ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ตามโครงการเกษตรผสมผสาน จำนวน 17 สระ