Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ "เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ "เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 55 คน ซึ่งจัดให้มีการดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค.61 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด กฎหมายยาเสพติดต่างๆ และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ณ โรงเรียนบ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย