• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 62 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิิบัติราชการจาก พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ ในด้านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจเอกสารของแต่ละสายงาน (ต่อ) ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี