Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21.สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก) สร้างเครือข่ายศาสตร์พระราชาด้วยโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21.สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก) สร้างเครือข่ายศาสตร์พระราชาด้วยโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ แปลงนายสายันต์ องอาจ 108 หมู่ 6 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นไปตามคำกล่าวของ ผบ.นทพ.ที่ว่า ”ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา” โดยมี นายคำสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 เป็นประธาน