Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามพื้นที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ.2562 ในพื้นที่เป้าหมาย ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 ราย เพื่อให้ราษฎรเกิดความรักความสามัคคี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาธร และเป็นการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย