Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) โดยจัดนิทรรศการของหน่วยฯ เรื่องโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง การปูสระเก็บน้ำด้วยน้ำยางพารา ,การให้บริการตัดผมชายฟรี ,การสาธิตทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ วัดราษฎร์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 5,8  ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี