Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 บ้านตาดอึ้ง ,หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ,หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทรงาม รวมจำนวน 29 หลังคาเรือน
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 บ้านตาดอึ้ง ,หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ,หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทรงาม รวมจำนวน 29 หลังคาเรือน  โดยสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด   ณ ศาลากลางบ้าน บ้านตาดอึ้ง ม.1 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี