Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริต โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี