Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริต โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี