Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  สรุปการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเนื่องจาก พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

สรุปการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเนื่องจาก พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน่วย นพค.21 สนภ.2 นทพ.
1.วันที่ 2 ก.ย.62- จบภารกิจ
2.ภารกิจ นพค.21 สนภ.2 นทพ.เข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3.การจัด
3.1 กำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดเตรียมพร้อม รวม 20 นาย
3.2 ยุทโธปกรณ์ จำนวน 9 คัน และ 2 ลำดังนี้
- รยบ.ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
- รยบ.ขนาดกลาง จำนวน 2 คัน
- รยบ.ขนาดใหญ่ ติดตั้งปั้นจั่น จำนวน 1คัน
- รยบ.เทท้าย จำนวน 5 คัน
- เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ พร้อมติดเครื่องยนต์
4.การดำเนินการ
4.1 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 เวลา 0830 นพค.21 สนภ.2 นทพ./ศบภ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดเตรียมพร้อมจำนวน 20 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 10 คัน เข้าดำเนินการช่วยเหลือและแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
5.ผลการดำเนินการ
5.1 เชิงปริมาณ
5.1.1 หน่วยเข้าดำเนินการในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น รวมพื้นที่ประสบภัย 10,994 ไร่ จำนวน 12 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5, 6, 7, 10,11,12,14,16,19, 20, 22 และ 23) มีประชากร 13,016 ครัวเรือน จำนวน 20,948 คน
5.1.2 ช่วยจ่ายแจกเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 18,900 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
5.2.1 ความพึงพอใจต่อ นทพ. ดีมาก
6.ปัญหาข้อขัดข้อง. ไม่พบปัญหา