Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. สั่งการให้ ศบภ.นพค.21 ฯ พร้อม รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎร
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. สั่งการให้ ศบภ.นพค.21 ฯ พร้อม รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 2 เที่ยว ได้ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีประชาชนได้รับผลประโยชน์ 2 หมู่บ้าน รวมจำนวน 299 ครัวเรือน และราษฎรจำนวน 1,142 คน ณ พื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 9 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี