Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานตาม โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน โดยดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าปฏิบัติงานตาม โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน โดยดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ (หนองซำควาย) มีขนาดพื้นที่ 37,800 ตร.ม.( ประมาณ 23 ไร่) ความลึก 3.50 ม. เพื่อใช้สำหรับเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา ณ บ้านโพนสูง ม.9 ต.โพนสูง อ.ไชยวาย จ.อุดรธานี