Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของ ส่วนราชการในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังพลให้มีศักยภาพในการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี