Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับคณะ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นายูง ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง และเห็ดโคนน้อยในตะกร้า พร้อมเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ของหน่วย จำนวน 40 คน
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับคณะ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นายูง ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง และเห็ดโคนน้อยในตะกร้า พร้อมเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ของหน่วย จำนวน 40 คน โดยผู้บังคับหน่วยได้กรุณาจัดวิทยากรของหน่วยถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นำได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี