Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนเศษฐกิจพอเพียงของหน่วย
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนเศษฐกิจพอเพียงของหน่วย จำนวน 20 คน โดยหน่วยได้จัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และนำชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ แก่คณะครูนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เยาวชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี