Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลาง "ลำปาว"
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำขนาดกลาง "ลำปาว" โดย อบต.ศรีธาตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีธาตุ พร้อมพี่น้องราษฏร จิตอาสา ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างฯ ในรูปแบบประชารัฐ จนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อการกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์ รวมถึงการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับงบประมาณ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สาขาศรีธาตุ ในการจัดซื้อวัสดุ และอื่นๆในการก่อสร้าง ณ ชุมชนบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 และบ้านคำดี หมู่ที่ 3 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมีนายสมเกียรติ กิมาวหา ผช.ผจก.ใหญ่ ธกส.เป็นประธานฯ