Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ตรวจการแต่งกาย และเครื่องแต่งกายของกำลังพล ให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยเฉพาะทรงผมของกำลังพลชาย
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 เวลา 0810 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ตรวจการแต่งกาย และเครื่องแต่งกายของกำลังพล ให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยเฉพาะทรงผมของกำลังพลชาย ให้ตัดสั้น ด้านข้างขาว ด้านบนพองามประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทหารที่มีระเบียบวินัยที่ดี สำหรับการประดับป้ายชื่อกับเครื่องแบบทหาร ให้ติดป้ายชื่อเป็นอักษรภาษาไทยบรรทัดเดียว และกำลังพลที่แต่งกายเครื่องแบบ ทบ. เปลี่ยนเครื่องหมายคอ เป็น ทท. เพื่อให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร และเป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ ที่รวมพลประจำวัน หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี