Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

ห้วงระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโคของ นายสังคม เทศสิงห์ 8 ม.12 บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล
2. ผสมเทียมโคของ นางปัญจา สุรวิทย์ 9.ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
3. ติดตามลูกโคเกิดใหม่ เพศผู้ อายุ 1.5 เดือน ของ นางปัญจา สุรวิทย์ 9.ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
4. ติดตามลูกโคเกิดใหม่ เพศเมีย อายุ 1 เดือน ของ นางปัญจา สุรวิทย์ 9.ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
5. ผสมเทียมโคของ นายประมวล ธรรมเจริญ 5 ม.9 บ้านหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
6. ผสมเทียมโคของ นายมน พันนาขา 35 ม.6 บ้านหนองแอก ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พันธุ์บราห์มันแดง