Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

ห้วงระหว่างวันที่ 9 - 14 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโคของ นายบุญช่ำ บุญยา 40 ม.7 บ้านนาไม้เฮียว ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พันธุ์บราห์มันแดง
2. ผสมเทียมโคของ นางบังอร สีทอง 172 ม.12 บ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
3. ติดตามลูกโคเกิดใหม่ พันธุ์บราห์มันแดง เพศเมีย อายุ 3 วัน
4. ผสมเทียมโคของ นายประจิตร ศรีชนะ 7 ม.1 บ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พันธุ์บราห์มันแดง
5. ผสมเทียมโคของ นางปานทิพย์ ปัตถาวโร 133 ม.7 บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
6. ผสมเทียมโคของ นายวรวรรณ แม้นสูงเนิน 299 ม.11 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง