Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

ห้วงระหว่างวันที่ 16 - 21 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโค นางสำรอง ดำเนิน 33 ม.10 บ้านยางชุมใต้ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย พันธุ์บราห์มันแดง
2. ผสมเทียมโค นางสุภาพร เหมืองทอง 444 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พันธุ์แองกัส
3. ผสมเทียมโค นายวัฒนา สายโส 114 ม.6 บ้านหนองฮึ่ง ต.นายุง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี. พันธุ์ชาโรเล่ส์
4. ผสมเทียมโค นายประสิทธิ์ จันทมา 269 ม.11 บ้านคอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
5. ผสมเทียมโค นางนัฐทิยา เตชะผล บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล
6. ผสมเทียมโค นายดนัย สายนุ้ย 83 ม.6 บ้านหนองอึ่ง ต.นายุง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี พันธุ์แองกัส