Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง ของ นางจอมแป้ง นนทะวิชัย
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงวันที่ 9 - 12 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฏิบัติงานช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง ของ นางจอมแป้ง  นนทะวิชัย อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านเนื่องจากสมาชิกไปทำงานต่างจังหวัด โดยพักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง ต.พังงู  อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 1700 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับราษฎรในชุมชน โดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของทางรัฐบาล บนพื้นฐานแนวทางปฏิบัติงานของ ผบ.นทพ.  “นักรบสีน้ำเงิน  ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา ”