Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 9 - 16 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโคของ นายจันดี สารวัตรแก้ว 161 ม.2 บ้านเสริมสุข ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
2. ผสมเทียมโคของ นายทวีศักดิ์ ชนูนันท์ 59 ม.13 บ้านคำสว่าง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
3.ผสมเทียมโคของ นายทองใหม่ รูปสวย 64 ม.5 บ้านไพจาน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
4.ผสมเทียมโคของ นายกอง การณรงค์ 124 ม.14 บ้านช่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
5. ผสมเทียมโคของ นายประสิทธิ์ จันทมา 269 ม.11 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6. ผสมเทียมโคของ นางนัฐทิยา เตชะผล 2 ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
7. ผสมเทียมโคของ นางฮู้ นิตยาชิด 111 ม.14 บ้านม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล
8. ผสมเทียมโคของ นางบัวแสง พรมจันทร์ 66 ม.7 บ้านคุยลุมพุก ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
9. ติดตามลูกโคเกิดกลุ่มเลี้ยงโคที่ 2 บ้านโพนทัน พร้อมฉีดยาบำรุ่ง
10. ผสมเทียมโคของ นายประมวล กองสำลี บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
11. ผสมเทียมโคของ นายทองแดง ศิริเกตุ บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
12.ผสมเทียมโคของ นายประสิทธิ์ ชาญฉลาด 75 ม.2 และนายอารีย์ ผันผ่อน 25 ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว
จ.อุดรธานี
13. ผสมเทียมโคของ นายสำรวย เหลืองอร่าม 234 ม.14 บ้านม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
14. ผสมเทียมโคของ นายอ่อนศรี ผันผ่อน 31 ม.1 บ้านค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
15. ผสมเทียมโคของ นายสมพงษ์ วันณี 5 ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
16. ผสมเทียมโคของ นายอุดม ปากอุษา 160 ม.9 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี