Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค กระบือ รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 17 - 20 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค กระบือ รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1.ผสมเทียมโคของ นายจรูญ นาทองรัตน์ 39 ม.1 บ้านค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
2.ผสมเทียมกระบือของ นาย ไพรทูรย์ ทรัพย์มาริน 101 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง จ.หนองคาย
3.ผสมเทียมโคของ นางนงเยา ศิริเกตุ 62 ม.7 บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
4.ผสมเทียมโคของ นางมนัสนรรท์ โนวาฤรษ 129 ม.7 บ้านนาไม้เฮียว ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
5.ผสมเทียมโคของ นาย ปัดสา ผันผ่อน 6 ม.2 บ้านโนนจำปา ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6.ผสมเทียมโคของ นายคำสอน ใสสะอาด 398 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย