Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 โดยการชี้แจงให้กำลังพลทราบถึงสถานการณ์ทั้งในและนอกพื้นที่ตั้งหน่วยเป็นรายวัน และเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามนโยบายของ รัฐบาล ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี