Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ห้วงระหว่างวันที่ 4 - 10 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 4 - 10 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้

1.ผสมเทียมโคของ นางสมหวัง สิทธิพงศ์ 229 ม.4 บ.ดอนแคน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

2.ผสมเทียมโคของ นางทองจันทร์ พรหมศร 114 ม.12 บ.หนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

3.ผสมเทียมโคของ นางบังอร ศรีทอง 172 ม.12 บ.โพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

4.ผสมเทียมโคของ นางละเอียด วงค์สิงห์ 155 ม.1 บ.โนนถั่วดิน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

5.ผสมเทียมโคของ นางสุดารัตน์ ศรีทอง 25 ม.14 บ.หินฮาว ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

6.ผสมเทียมโคของ นายนิรุต เชิญชม 85 ม.4 บ.คอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

7.ผสมเทียมโคของ นายสังวาล พรมบุตุร 142 ม.3 บ.หนองสะหนาย ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

8.ผสมเทียมโคของ นางนัฐทิยา เตชะผล 2 ม.2 บ.โนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

9.ผสมเทียมโคของ นางรัศมี ศรีราชพนมปาน 121 ม.1 บ.ผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

10.ผสมเทียมโคของ นายพูน ชมภู 72 ม.5 บ.ก่องขันธ์ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

11.ผสมเทียมโคของ นางปราณี สินธุวาปี 33 ม.12 บ.หนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

12. ผสมเทียมโคของ นายสมพงษ์ วันณี 5 ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี