Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 11- 17 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย รวมทั้งสิ้น 11 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้

1.ผสมเทียมโคของ นายสมาน ช่างทาพิน 98 ม.3 บ้านหนองสะหนาย ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

2.ผสมเทียมโคของ นางหนูแดง วันณี 5 ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

3.ผสมเทียมโคของ นายชุมพล ถำวาปี 20 ม.1 บ้านค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

4.ผสมเทียมโคของ นายสุพรรณ์ มีอาจชัย 10 ม.2 บ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

5.ผสมเทียมโคของ นายธนู แนวน้อย 120 ม.6 บ้านหนองแอก ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

6.ผสมเทียมโคของ นางหนา เทียงอวน 87 ม.8 บ้านโพธิ์คำ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลณ์รักษ์ จ.อุดรธานี

7.ผสมเทียมโคของ นางโฮม ชัยรินทร์ 407 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

8.ผสมเทียมโคของ นางทองวรรณ บุตรกันยา 259 ม.11 บ้านใหม่โพธิ์ชัย ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

9.ผสมเทียมโคของ นายธงชัย คำหวาน 211 ม.11 บ้านใหม่โพธิ์ชัย ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

10.ผสมเทียมโคของ นายนาวา ชาติทุ่ง 78 ม.6 บ้านหนองแอก ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

11.ผสมเทียมโคของ นายจันทรา รูปสะอาด 260 ม.3 บ้านรหนองสะหนาย ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี