Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21​ สนภ.2​ นทพ. ​ปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของ ผบ.นทพ. ตามโครงการผลิตอาหารสู้ภัยโรคระบาดเชื้อโควิด-19
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ​วันที่​ 21​ เม.ย.63​ บก.ทท.(นทพ.)​ โดย​ นพค.21​ สนภ.2​ นทพ. ​ปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของ  ผบ.นทพ. ตามโครงการผลิตอาหารสู้ภัยโรคระบาดเชื้อโควิด-19 โดยหน่วยได้จัดเตรียมพื้นที่ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมการเพราะปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 1 ไร่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง  หมู่ 5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี