Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 18- 24 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย รวมทั้งสิ้น 14 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้

1.ผสมเทียมโคของ นายกอง หาญณรงค์ 46 ม.14 บ้านม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

2.ผสมเทียมโคของ ของนาย สำรวย เรือนศรี 64 บ้านต้อนใหญ่ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

3.ผสมเทียมโคของ นายสุพจน์ ตันวิเชียร 113 บ้านโนนคู่เหนือ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

4.ผสมเทียมโคของ นายประสิทธิ์ จันทมา บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

5.ผสมเทียมโคของ นายสมพงษ์ พันธ์พรม 112 ม.6 บ้านจีต ต.จีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

6.ผสมเทียมโคของ นางทองทิพย์ เครือเนตร 16 ม.12 บ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

7.ผสมเทียมโคของ นางตุ๋ม สิงห์ทอง 161 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

8.ผสมเทียมโคของ นายชาญเดช สีหาไว 74 ม.15 บ.นาเจริญ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

9.ผสมเทียมโคของ นายสัมฤทธิ์ สมบูรณ์ 35 ม.5 บ.ค้อน้อย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

10.ผสมเทียมโคของ นายถาวร นาที 163 ม.6 บ.ยางหล่อ ต.แซแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

11.ผสมเทียมโคของ -นายมูล อินทพาด 53 ม.1 บ.นาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

12.ผสมเทียมโคของ -นายวิชัย ทองนันตรี 79 ม.10 บ.โคกพัฒนา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

13.ผสมเทียมโคของ -นายชาญเดช สีหาไว 74 ม.15 บ.นาเจริญ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

14.ผสมเทียมโคของ นางสมหวัง สนธิพงษ์ 74 ม.14 บ.ม่วง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี